DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stanovy JK Sovaro Nestrašovice

.
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
JK Sovaro Nestrašovice
 
I.
Základní ustanovení
 
 1. JK Sovaro Nestrašovice je občanským sdružením členů, kteří svoji činnost provozují s cílem vytvářet podmínky pro provozování rekreačního a výkonnostního jezdeckého sportu.
 
 1. Sídlem jezdeckého klubu je obec Nestrašovice, č.p. 1, 262 72 p. Březnice
 
 II.
Cíle sdružení
 
 1. Cílem JK Sovaro Nestrašovice je zabezpečení rozvoje tělesné kultury s cílem umožnit co největšímu počtu zájemců zapojit se do aktivního jezdeckého procesu a na tomto základě rozvíjet jezdecký sport jak na rekreační tak na sportovní úrovni.
 
 1. Ke splnění svého základního poslání si jezdecký klub stanoví tyto cíle a úkoly:
 
-         organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit a vytvářet pro ni dostatečné materiální i tréninkové zázemí
-         vést své členy k dodržování základních odborných a mravních pravidel souvisejících s péčí o koně a pohybem v přírodě
 
III.
Orgány JK Sovaro Nestrašovice
 
 1. Nejvyšším orgánem JK Sovaro Nestrašovice je členská schůze složená ze všech členů, kteří dosáhli věku minimálně 15 let. Schůze se konají nejméně jedenkrát za rok a svolává je předseda sdružení
 
 1. Členská schůze:
-         schvaluje stanovy a jejich změny
-         volí výkonný výbor a revizní komisi
-         stanoví hlavní směry činnosti sdružení
-         rozhoduje o zániku JK Sovaro Nestrašovice
 
 1. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 
 1. Výkonným orgánem členské schůze je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů JK Sovaro Nestrašovice v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.
 
 1. Výkonný výbor má předsedu, tajemníka a hospodáře. Členem výboru může být jen osoba starší 18ti let.
 
 1. Výkonný výbor je volen členskou schůzí na dobu dvou let. Ke zvolení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
 
 1. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
 
-         zabezpečuje plnění usnesení členské schůze
-         připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména k rozpočtu a hlavním směrům činnosti
-         zabezpečuje koordinaci činnosti JK Sovaro Nestrašovice v rámci České jezdecké federace
 
 1. K platnosti usnesení výkonného výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 
IV.
Společné zásady členství
 
1.     Členem JK Sovaro Nestrašovice se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním jezdeckého klubu a je starší 12ti let. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor.
 
 1. Povinnosti členů:
 
-         dodržovat zásady základních mravních pravidel souvisejících s chovem koní a péčí o ně
-         co nejlépe reprezentovat JK Sovaro Nestrašovice
-         dodržovat základní bezpečnostní zásady při práci s koňmi
-         aktivně se podílet při organizaci jezdeckých soutěží
 
 1. Práva členů:
 
-         právo účastnit se jezdeckých závodů, na kterých bude JK Sovaro Nestrašovice vystupovat jako subjekt České jezdecké federace
-         právo na dobré tréninkové podmínky
 
 1. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor v souladu s požadavky hospodaření.
 
 
 
V.
Majetek JK Sovaro Nestrašovice a hospodaření
 
1.     Zdrojem majetku JK Sovaro Nestrašovice jsou:
 
-         příspěvky členů sdružení
-         příspěvky a dotace od sportovních svazů
-         majetek získaný od sponzorů
 
 1. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými předpisy.
 
 1. Hospodaření s majetkem JK Sovaro Nestrašovice schvaluje členská schůze přijetím zásad pro hospodaření s majetkem.
 
4.     Jménem JK Sovaro Nestrašovice vystupuje předseda nebo jiný, jím písemně zmocněný člen výkonného výboru.
 
VI.
Zánik JK Sovaro Nestrašovice
 
1.     JK Sovaro Nestrašovice může zaniknout výhradně z vůle členů sdružení, projevené na členské schůzi nadpoloviční většinou všech registrovaných členů.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
 
1.     Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na ministerstvu vnitra České republiky.
 
2.     Tyto stanovy lze měnit pouze písemným dodatkem.
 
 
 
 
      Dne 18.3. 2009 
.
.
    Výkonný výbor se skládá z těchto členů:
.
    Vršecký Robert
    Čížková Petra
    Pajmová Marta